Advokat za Krivicu i Krivično pravo – odbrana i zastupanje u Novom Sadu

DROGA ZA LIČNU UPOTREBU

 

KRIVIČNA DELA U VEZI SA OPOJNIM  DROGAMA

246 a stav 2 VS. 246 a stav 1 Krivični zakonik – posedovanje droga za ličnu upotrebu, posedovanje droge u većoj količini

246 stav 1 Krivični zakonik – prodaja droge

Pravna pomoć je potrebna posebno u situaciji kada se kao sporno pitanje javlja „količina opojne droge“ koja je oduzeta od građana koji po Ustavu ima pravo na odbranu i na advokata. Od toga da li je u pitanju manja količina koja je namenjena za sopstvenu upotrebu ili je u pitanju opojna droga koja se smatra većom količinom, zavisi i pravna kvalifikacija krivičnog dela. Kvalifikacija je od značaja zbog zaprećene kazne. Nije isto kada kao opcija stoji mogućnost izricanja uslovne osude, i kada ta opcija ne postoji, već građanin mora izdržavati kaznu zatvora, a tu kaznu kad je veća količina ne može služiti u kućnim uslovima. Kućni zatvor nije moguće služiti kod krivičnog dela iz člana 246 a stav 2 Krivičnog zakonika.

Da li droga držana za ličnu upotrebu, odnosno da li je u pitanju manja količina je čisto subjektivno pitanje koje se utvrđuje kroz niz objektivnih okolnosti, među kojima je i sama dinamika konzumacije, zatim zdravstveno stanje okrivljeniog, njegov odnos prema opojnoj drogi, tzv. motivisano držanje itd…

Da li opojna droga u manjoj količini držana, zavisi od toga da li se ista mogla konzumirati u kraćem vremensmom periodu, ako je period kraći logično je da za tog korisnika ta droga predstvaljala manju količinu.

Velik problem zadaje situacija u kojoj je od lica oduzeta elektronska vagica za precizno merenje , i tu je praska sudova dosta široka, i ne znači uvek da pronađena vagica automatski ukazuje da je oduzeta opojna droga držana radi prodaje, kao druge okolnosti poput načina pakovanja, tako da je tada veoma bitno da se pre svega dugogodišnjim zavisnicima pruži pravna pomoć kako bi što bezbolnije izašli iz nekada poprilično pravno zamršene situacije.

WALLER-ov INDEX-veštačenje droge

Veštačenje opojne droge Cannabis sativa L., zadatak je koji se postavlja veštaku koji treba da izradi  fizičko-hemijski nalaz i da  svoje mišljenje u cilju utvrđivanja prisustva sadržaja THC u većem ili manjem od  0.3%,  u biljnoj masi koja je oduzeta od građana, a za koju se sumnja da je opojna droga(namenjena za prodaju, ili ličnu upotrebu, ili samo koja je držana u većoj količini).

Međutim, veštaci ne daju odgovor na pitanje da li se radi o droga tipu ili o industrijskoj konoplji. Problem nastne jer se u naredbama obično ne zahteva kvantifikacija sadržaja THC, CBD, CBN u suspektnom biljnom materijalu odnosno i izračunavanje Waller-ovog indeksa koji bi doprineo tačnoj klasifikacijiu suspektnog materijala tj. klasifikaciji kao “ droga tip“, vlaknasti tip ili intermedijerni tip. Zašto je ovo bitno, pa pre svega zbog činjenice da rod Cannabis predstavlja monospecijski rod, tj. sadrži samo jednu vrstu, C.sativa, sa nekoliko pod vrsta( npr. subsp. sativa, subsp.indica, subsp.kafristanca,subsc.ruderalis,…) koje se često vrlo teško međusobno razlikuju samo na osnovu morfoloških i mikromorfoloških karaktera. Takođe, industrijska konoplja je u botaničkom smislu C.sativa, isto kao i marihuana ) C.sativa). Prisustvo glandularnih i neglandularnih trihoma je karakteristika C. sativa vrste i identifikacija suspektnog uzorka kao C sativa, ne svrstava po automatizmu uzorak u drogu u forenzičkom smislu tj. u materijal sa psihoaktivnim svojstvima, samim tim nema ni krivičnog dela.

 

 

 

Advokatska kancelarija, advokat Petar Cvetković sarađuje u pružanju pravne pomoći sa ekspertima koji se uključuju kao stručni savetnici odbrane kada se zahteva dopuna veštačenja u cilju izračunavanja Waller indexa.

Ističemo da je skorašnja praksa Višeg suda u Novom Sadu u jednom skorijem slučaju pokazala da je radi potpunog i pravilnog utvrđivanja pravno relevantnih činjenica, pretresno veće stalo na stanovište da treba prihvatiti predlog odbrane i odrediti dopunsko veštačenje u cilju kvantifikacije sadržaja THC, CBD i CBN

 

NANOGICA-KUĆNI PRITVOR i ZATVOR

Najbrže do nanogice, ukidanje pritvora, zamena pritvora nanogicom, kućni pritvor, kućni zatvor… ovo su fraze sa kojima se najčešće susrećemo kada nas klijenti  koji su lišeni slobode i nalaze se u pritvorskoj jedinici pitaju šta mogu da očekuju i u kojoj dinamici. Nažalost, potrebno je biti realan i sagledati problem do najsitnijih detalja. Polazimo pre svega od teške ali bolne činjenice da u velikom broju slušajeva rezultat koji se ogleda u pritvaranju nije situacionog karaktera već je to posledica nagomilanih problema koji se ogledaju u konfrontaciji sa normama materijalnog prava, ako tako možemo metaforički da se izrazimo. Dakle, nije problem od juče da može odmah danas da se reši, ali rešiv je. Šta je zamena pritvora nanogicom. To je da prevedemo na jezik prava, zamena najrestriktivnije mere porocesne prinude jednom od blažih alternativnih mera koja se naziva Mera zabrane napuštanja stana sa ili bez primene elektronskog nadzora.  Taj odašiljač narod zove „nanogica“. To je u suštini režim lišenja slobodoe ali u kućnim uslovima. Vreme koje se provede u kući računa se u kaznu, i to je često izuzetna beneficija, posebno kada je dokazni materijal takava da se teško može očekivati presuda kojom bi se lice oslobodilo odgovornosti, a sa druge strane u izgled se stavlja kazna zatvora koja bi mogla biti  duža od jedne godine, a tu treba podvući da preko jedne godine nije moguće služiti kaznu zatvora u kućnim uslovima. E sad, šta je to kazna zatvora u kućnim uslovima, što bi narod rekao Kućni zatvor. To je kazna zatvora koja se izriče do jedne godine i koja se kao takva po madalitetu može izdržavati u prostorijama u kojima lice stanuje, i isto je moguće uz primenu elektronskog nadzora ili bez. S tim što za razliku od kućnog pritvora uz dobru argumentaciju može se izdejstvovati i da se odlazi na posao dok traje izdržavanje kazne.

KORUPCIJA U SPORTU- Macolin konvencija

Macolin konvencija je polazna tačka u borbi protiv sprečavanja malverzacija i korupcije u sportu na nivou EU, bez obzira što njeno dejstvo ne doseže do našeg pravnog sistema, smatramo da iskustvo u njenoj primeni i mehanizmi koji se sprovode u borbi protiv korupcije u sportu na nivou EU, mogu biti od značaja za bolje sagledavanje ove problematike i u našoj zemlji, posebno kada uzmemo u obzir postojanje  Posebnih odeljenja viših tužilaštava za borbu protiv korupcije

 

 

Scroll