Advokat za Porodično pravo ( veštačenje dece) – zastupanje u Novom Sadu

Pružanje pravne pomoći iz oblasti  porodičnog prava u Novom Sadu

 

Avokatska kancelarija advokata Petra Cvetkovića pruža pravnu pomoć u oviru porodičnog prava

Nasilje i deca – Advokatska kancelarija advokata Petra Cvetkovića prilikom pružanja pravne pomoći u porodičnim sporovima, insistira na određivanju sudskopsihijatrijsko-psihološkog nalaza i mišljenja koje pre svega ima za cilj da sudu da pravno releavntne činjenice koje se odnose na strukturu ličnosti stranaka, kada je reč o nasilju u porodici da se osvrnu na postojanje ili nepostojanje ugrožavanja telsnog integriteta, duševnog zdravlja i spokojstva, od čega će zavisiti i svrsishodnost  izricanja mera zaštite od nasilja u porodici. Zašto je to bitno? Veoma je važno da se blagovremeno otkrije od strane stručnih lica svaki pokušaj instruisanja dece od strane roditelja koji bi bio usmeren ka otuđenju dece, od strane jednog roditelja u odnosu na drugog roditelja ( ALIJENACIJA), a i zbog česte zlouoptrebe državnog aparata i resursa, koji ostaju nemoćni usled niskog praga dokaznog materijala koji je dovoljan u skladu za Zakonom o sprečavanja nasilja u porodici da postupak bude pokrenut i da se takvom pozicijom trasira dalji tok predmeta u kome se traži donošenje odluka u vezi sa vršenjem roditeljskog prava.

Imovina – Deoba zajedničke imovine, kao i pravno dejstvo spoprazuma o deobi zajedničke imovine su značajna pitanja oko kojih često dolazi do spora među stranama. Nije redak slučaj da se traži  utvrđenje ništavosti sporazuma o deobi zajedničke imovine. Advokatska kancelarija advokata Petra Cvetkovića pruža pravnu pomoć i ukazuje na potrebu sveobuhvatnog sagledavanja okolnosti koje datiraju iz samog momenta zaključenja ugovora a koje se tiču postojanja ili nepostojanja usklova koje pozitivnopravo propisuje kao neopohodnih za punovažnost ugovora.

Starateljstvo nad decom je veoma često sporno pitanje i zahteva odgovarajuću pomoć neukim strankama, advokat Petar Cvetković  pruža pravnu pomoć iz porodičnog prava. Razvod braka kao bolan proces za sobom nosi čitav niz problema pravne prirode, te je neophodno u pojedinim situacijama da se strake obrate za stručnu pomoć i da se advokatska kancelarija uključi u postupak, u kom se javlja dosta problema a polazeći od premise da nepoznavanje prava škodi, stranke nekada budu u neravnopravnom položaju ako se jedna strana obrati za pravnu pomoć a druga to ne učini. Advokat Petar Cvetković porodično pravo u okviru pružanja pravne pomoći vidi kao granu prava koja će zahtevati kontinuirano usavršavanje kako bi se odgovorilo svim nadolazećim izazovima koje donose specifični interpersonalni odnosi savremenog društva.

 

Kada se kaže da je neko podoban da pruža pravnu pomoć iz porodičnog prava, ili neke druge oblasti prava, ne treba se voditi mišlju da je reč o specijalizovanoj kancelariji jer specijalizacije ne postoje. Ne može postojati lošiji ili bolji advokat, možemo govoriti o tome ko u određenom trenutku odgovara stranci tačnije ko bi po vlastitom ubeđenju bio odgovarajući da u okviru specifičnog momenta raguje na način koji bi stranci najviše prijao.

Scroll