Komisija za propise i pravnu praksu iz oblasti kaznenog prava

Komisija za propise i pravnu praksu iz oblasti kaznenog prava

Objavljeno: 30. 12. 2021.

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine je na sednici održanoj dana 24.11.2017. godine, formirao Komisiju za propise i pravnu praksu iz oblasti kaznenog prava, u sledećem sastavu:

  1. Biljana Đurić, advokat u Staroj Pazovi;
  2. Đorđe Bokšan, advokat u Pančevu;
  3. Miroslav Đorđević, advokat u Zrenjaninu;
  4. Petar Cvetković, advokat u Novom Sadu;
  5. Jasna Mrkšić, advokat u Novom Sadu;
  6. Boško Arsenijević, advokat u Novom Sadu;
  7. Aleksandar Nikolić, advokat u Novom Sadu;
  8. Milan Unković, advokat u Novom Sadu;
  9. Viktor Juhas Đurić, advokat u Subotici;
  10. Milan Pešić, advokat u Odžacima.

Za koordinatora Komisije izabran je Petar Cvetković, advokat u Novom Sadu, a zatim je na sastanku održanom dana 06.12.2017. godine, isti izabran i za predsednika Komisije.

Komisija ima za cilj praćenje propisa i sudske prakse iz oblasti kaznenog prava i u tu svrhu izveštava Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine i članove Advokatske komore Vojvodine o aktuelnim pitanjima iz obasti kaznenog prava. Komisija će davati preporuke Upravnom odboru AKV, kada dođe do detektovanja zakonskih rešenja, koja nisu primenljiva u praksi ili koja bi u znatnoj meri otežavala postupanja branilaca u krivičnim i prekršajnim postupcima i koja bi sa aspekta zaštite ljudskih prava bila nepovoljna za branjenike.

Komisija će takođe, prikupljati sudsku praksu, kako bi ista bila dostupna kolegama, koji bi pozivanjem na istu uticali na ujednačavanje sudske prakse.

Komisija će informisati Upravni odbor AKV o svim rešenjima koja su sadržana u nacrtima zakona ili zakonima koji su usvojeni, a čija se primena očekuje, a koji se direktno tiču obaveza koje imaju advokati.

Komisija se sastaje periodično, a najmanje pet puta u toku godine i tri puta godišnje podnosi izveštaj UO AKV o svojim aktivnostima.

Komisija će zajedno sa Akademijom AKV organizovati stručne tribine, kako bi se otvarala diskusija i donosili zaključci u vezi sa otvorenim pravnim pitanjima.

Ovim putem, pozivamo sve kolege koji žele da doprinesu radu Komisije, da pošalju svoje stručne i naučne radove iz ove oblasti, kao i sudsku praksu, kako bismo istu učinili dostupnom i obogatili naš fond. Sve sugestije i materijal šalju se na zvaničnu e-mail adresu AKV ([email protected]), sa naznakom „Za Komisiju za kazneno pravo“.


Scroll